Hướng dẫn học lập trình MQ4 Forex – Code vẽ chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo

Hướng dẫn học lập trình MQ4 Forex – Code vẽ chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo

//+——————————————————————+
//|                                                     Ichimoku.mq4 |
//|                      Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
//+——————————————————————+
#property copyright “Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp.”
#property link      “http://www.metaquotes.net/”

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 7
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Blue
#property indicator_color3 SandyBrown
#property indicator_color4 Thistle
#property indicator_color5 Lime
#property indicator_color6 SandyBrown
#property indicator_color7 Thistle
//—- input parameters
extern int Tenkan=9;
extern int Kijun=26;
extern int Senkou=52;
//—- buffers
double Tenkan_Buffer[];
double Kijun_Buffer[];
double SpanA_Buffer[];
double SpanB_Buffer[];
double Chinkou_Buffer[];
double SpanA2_Buffer[];
double SpanB2_Buffer[];
//—-
int a_begin;
//+——————————————————————+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+——————————————————————+
int init()
{
//—-
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0,Tenkan_Buffer);
SetIndexDrawBegin(0,Tenkan-1);
SetIndexLabel(0,”Tenkan Sen”);
//—-
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(1,Kijun_Buffer);
SetIndexDrawBegin(1,Kijun-1);
SetIndexLabel(1,”Kijun Sen”);
//—-
a_begin=Kijun; if(a_begin<Tenkan) a_begin=Tenkan;
SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT);
SetIndexBuffer(2,SpanA_Buffer);
SetIndexDrawBegin(2,Kijun+a_begin-1);
SetIndexShift(2,Kijun);
SetIndexLabel(2,NULL);
SetIndexStyle(5,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
SetIndexBuffer(5,SpanA2_Buffer);
SetIndexDrawBegin(5,Kijun+a_begin-1);
SetIndexShift(5,Kijun);
SetIndexLabel(5,”Senkou Span A”);
//—-
SetIndexStyle(3,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT);
SetIndexBuffer(3,SpanB_Buffer);
SetIndexDrawBegin(3,Kijun+Senkou-1);
SetIndexShift(3,Kijun);
SetIndexLabel(3,NULL);
SetIndexStyle(6,DRAW_LINE,STYLE_DOT);
SetIndexBuffer(6,SpanB2_Buffer);
SetIndexDrawBegin(6,Kijun+Senkou-1);
SetIndexShift(6,Kijun);
SetIndexLabel(6,”Senkou Span B”);
//—-
SetIndexStyle(4,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(4,Chinkou_Buffer);
SetIndexShift(4,-Kijun);
SetIndexLabel(4,”Chinkou Span”);
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+
//| Ichimoku Kinko Hyo                                               |
//+——————————————————————+
int start()
{
int    i,k;
int    counted_bars=IndicatorCounted();
double high,low,price;
//—-
if(Bars<=Tenkan || Bars<=Kijun || Bars<=Senkou) return(0);
//—- initial zero
if(counted_bars<1)
{
for(i=1;i<=Tenkan;i++)    Tenkan_Buffer[Bars-i]=0;
for(i=1;i<=Kijun;i++)     Kijun_Buffer[Bars-i]=0;
for(i=1;i<=a_begin;i++) { SpanA_Buffer[Bars-i]=0; SpanA2_Buffer[Bars-i]=0; }
for(i=1;i<=Senkou;i++)  { SpanB_Buffer[Bars-i]=0; SpanB2_Buffer[Bars-i]=0; }
}
//—- Tenkan Sen
i=Bars-Tenkan;
if(counted_bars>Tenkan) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
high=High[i]; low=Low[i]; k=i-1+Tenkan;
while(k>=i)
{
price=High[k];
if(high<price) high=price;
price=Low[k];
if(low>price)  low=price;
k–;
}
Tenkan_Buffer[i]=(high+low)/2;
i–;
}
//—- Kijun Sen
i=Bars-Kijun;
if(counted_bars>Kijun) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
high=High[i]; low=Low[i]; k=i-1+Kijun;
while(k>=i)
{
price=High[k];
if(high<price) high=price;
price=Low[k];
if(low>price)  low=price;
k–;
}
Kijun_Buffer[i]=(high+low)/2;
i–;
}
//—- Senkou Span A
i=Bars-a_begin+1;
if(counted_bars>a_begin-1) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
price=(Kijun_Buffer[i]+Tenkan_Buffer[i])/2;
SpanA_Buffer[i]=price;
SpanA2_Buffer[i]=price;
i–;
}
//—- Senkou Span B
i=Bars-Senkou;
if(counted_bars>Senkou) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
high=High[i]; low=Low[i]; k=i-1+Senkou;
while(k>=i)
{
price=High[k];
if(high<price) high=price;
price=Low[k];
if(low>price)  low=price;
k–;
}
price=(high+low)/2;
SpanB_Buffer[i]=price;
SpanB2_Buffer[i]=price;
i–;
}
//—- Chinkou Span
i=Bars-1;
if(counted_bars>1) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0) { Chinkou_Buffer[i]=Close[i]; i–; }
//—-
return(0);
}
//+——————————————————————+

Hướng dẫn học lập trình MQ4 Forex – Code vẽ chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo

Advertisements

One Response to Hướng dẫn học lập trình MQ4 Forex – Code vẽ chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo

  1. su says:

    lập trình robot thì có tài liệu nào chỉ rõ ràng để tự học đc ko bác

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: